ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РМ О НЕДВИЖИМОСТИ

Приложение N 4 к Положению о приемке строительных работ и установленного оборудования

«Вернуться назад

INVESTITOR
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
(pentru constructii de locuinte cu un nivel)
Nr. _________ din __________
privind lucrarea __________________________________ executata in baza
autorizatiei nr. _______ din _________ cu valabilitate pina la
______________________, de catre __________________________________________
1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in interva-
lul _______________________, fiind formata din: ___________________________
___________________________________________________________________________
(numele, prenumele)
2. Au mai participat la receptie:
________________________ ________________
(numele, prenumele) (calitatea)
3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii lucrarii si a docu-
mentelor, a constatat urmatoarele: ________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Valoarea obiectului este de ________________ lei, conform lis-
tei-anexa nr. 1.
5. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propu-
ne: _______________________________________________________________________
6. Prezentul proces-verbal, continind _________file si ______ anexe
numerotate, cu un total de _______ file, a fost incheiat astazi ____ la
_________________ in ___________ exemplare.
Comisia de receptie finala:
Investitor (proprietar): _________________________
Reprezentant al administratiei
publice locale: ____________________________
Arhitect-sef: ______________________________
(numele, prenumele, semnatura)